Trường THPT YJut triển khai, phổ biến luật thi đua khen thưởng (Luật số 06/2022/QH15 của Quốc hội-15/6/2022; NĐ 98-21/12/2023; TT 29/2023/TT-BGDĐT ngày 29/12/2023; TT 01/2024-BNV ngày 24/2/2024; NĐ số 98/2023 NĐ-CP, 31/12/2023

Lượt xem:

Đọc bài viết